Mẹ nào có con học ở New star Kids ở Làng Quốc Tế Thăng Long thì vào đây cùng chia xẻ ạ =D>